Standard Post with Image

decentralized network system คืออะไร ?

เราอาจจะเคยได้ยิน Bitcoin หรือพวก cryptocurrency ต่างๆ ที่ทำงานอยู่บน Blockchain ที่ทำงานบน decentralize network ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจในรายละเอียดของ Blockchain และ decentralize network เราลองมาดู network ในรูปแบบต่างๆ 

Read More