Standard Post with Image

ERP ( Enterprise Resource Planning ) คืออะไร

ERP  คือกระบวนการที่บริษัทหนึ่งๆ ต้องการที่จะจัดการและรวบรวมส่วนที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทนั้นเข้าด้วยกัน หลายๆ ERP software application นั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยดำเนินการ ในการรวมระบบย่อยที่สำคัญ ของบริษัทให้กลายเป็นระบบเดียว  ระบบ ERP software จะประกอบไปด้วย ระบบวานแผน, จัดซื้อคลังสินค้า, การขาย, การตลาด, การเงิน, ทรัพยากรบุคคล และ อาจจะมีมากกว่านี้

Read More