สอนเขียน Ionic Framework: Cross-Platform Mobile App Development

สอนโดย programmer มืออาชีพ โดยเน้นการเรียนแบบ project based , เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสร้าง program ที่ใช้งานได้จริง

ราคาเพียง 8,000 บาท เท่านั้น

โดยเราจะใช้ Nearby Location based  project ในการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะได้ความรู้ในหัวข้อต่อไปนี้

 1. Getting Started
 2. Languages, Frameworks, Libraries, and Tools 
 3. Basic App Structure 
 4. List Businesses
 5. View Business 
 6. View Comments 
 7. User Management 
 8. Manage Favorites 
 9. Share Businesses 
 10. Common Components
 11. Advanced Topics
 12. End-to-End Test and Build
 13. Integrate with API server
 14. Publish
  1. iOS
  2. Android

ระยะเวลาในการเรียน: ประมาณ 20 ชม. เรียนครั้งละ  2 ชม.   10 ครั้ง

ช่องทางในการเรียน: Online, สามารถสอบถามใน Line ได้หลังจากจบการสอน


Contact Us

Contact us: patumos@gmail.com , for our demos

Articles

Our Products


Get in Touch with us

Speak to Us or Whatsapp(+66) 83001 0222

Chat with Us on LINEiiitum1984

Our HeadquartersChanthaburi, Thailand