สอนเขียน Python / Django Web Framework

สอนโดย programmer มืออาชีพ โดยเน้นการเรียนแบบ project based , เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสร้าง program ที่ใช้งานได้จริง

ราคาเพียง 8,000 บาท เท่านั้น

โดยเราจะใช้ E-Commerce project ในการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะได้ความรู้ในหัวข้อต่อไปนี้

 1. Basic web frontend design/programming ( HTML/CSS/Javascript )
 2. Django Web Framework
 3. Database design
 4. Basic SQL programming
 5. Core Concept Python Programming
  1. Basic programming design concepts
  2. Basic statements
  3. Flow controls
  4. Django web framework
   1. Models and Database Structure
   2. Forms and Views
   3. Templates and Javascript
   4. Custom Template Filters and Tags
   5. Model Administration
   6. Security and Performance
   7. Hierarchical Structures
   8. Importing and Exporting Data
   9. Testing
   10. Deployment
   11. Maintenance

ระยะเวลาในการเรียน: ประมาณ 20 ชม. เรียนครั้งละ  2 ชม.   10 ครั้ง

ช่องทางในการเรียน: Online, สามารถสอบถามใน Line ได้หลังจากจบการสอน


Contact Us

Contact us: patumos@gmail.com , for our demos

Articles

Our Products


Get in Touch with us

Speak to Us or Whatsapp(+66) 83001 0222

Chat with Us on LINEiiitum1984

Our HeadquartersChanthaburi, Thailand