สอนพัฒนา website ด้วย WordPress 5

สอนโดย programmer มืออาชีพ โดยเน้นการเรียนแบบ project based , เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยการสร้าง program ที่ใช้งานได้จริง

ราคาเพียง 8,000 บาท เท่านั้น

เราจะสอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้ WordPress จนไปถึงการพัฒนา WordPress website  ( Theme/Plugin development ) โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

Section 1: WordPress

 1. Introduction WordPress
 2. Getting Started with WordPress 
 3. Creating Blog Content 
 4. Pages, Media, and Importing/Exporting Content 

Section 2: Customize WordPress

 1. Plugins - What They Are and Why You Need Them 
 2. Securing your WordPress Website 
 3. Choosing and Installing Themes 
 4. Customizing your Website Appearance/Design 
 5. Developing your Own Theme 
 6. Social Media Integration, Podcasting, and HTTPS 
 7. Developing Plugins, Widgets, and an Introduction to REST API 

Section 3: Non-Blog Websites

 1. Creating a Non-Blog Website Part One - The Basics 
 2. Creating a Non-Blog Website Part Two - E-Commerce 

ระยะเวลาในการเรียน: ประมาณ 20 ชม. เรียนครั้งละ  2 ชม.   10 ครั้ง

ช่องทางในการเรียน: Online, สามารถสอบถามใน Line ได้หลังจากจบการสอน


Contact Us

Contact us: patumos@gmail.com , for our demos

Articles

Our Products


Get in Touch with us

Speak to Us or Whatsapp(+66) 83001 0222

Chat with Us on LINEiiitum1984

Our HeadquartersChanthaburi, Thailand