Blockchain Technology จะช่วยแก้ปัญหาของชาวสวนและผู้บริโภคได้อย่างไร ?

ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่ชาวสวนมืออาชีพนะครับ แต่ว่าผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ผมพอได้ฟังปัญหาจากคนที่เป็นเจ้าของสวนหลายๆ คนที่ผมรู้จัก  และตัวผมเองก็เป็นคนที่ชอบทานผลไม้มาก ปัญหาที่ผมได้ยินมามีดังต่อไปนี้

  1. การแกว่งของราคารับซื้อระหว่างเจ้าของสวนและพ่อค้าคนกลาง

ราคาผลผลิตถูกควบคุมด้วยพ่อค้าคนกลาง ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ หรือพ่อค้าคนไทยด้วยกันเอง เพราะเวลาบีบให้เจ้าของสวนจำเป็นต้องขายผลไม้ให้ทันเวลา  หากขายช้าไปผลไม้ก็จะอยู่ในสภาพที่ไม่ดี และทำให้ราคาขายตกลง  จึงทำให้เจ้าของสวนเสียเปรียบเป็นอย่างมากในการต่อรองด้านราคา  เราน่าจะสร้างระบบที่เหมือนกับตลาดหุ้น ที่มีการ matching ราคาซื้อ และราคาขายกัน  ซึ่งจะทำให้เกิดความยุติธรรมในการค้าขายมากขึ้น เราสามารถใช้ blockchain technology มาเก็บ transaction ในตลาดซื้อขายผลไม้

2.  ความปลอดภัยของผู้บริโภค/เกษตรกร

อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่า สารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการปลูกผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ล้วนมีอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภค และเกษตรกรเอง ในมุมของผู้บริโภค ควรจะมีระบบที่สามารถ tracking ได้ว่า ผลไม้ลูกนี้เป็นของสวนใด ตั้งอยู่ที่ไหน มีกรรมวิธีในการปลูกอย่างไร ใช้สารเคมีที่อันตรายมากแค่ไหน มีขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวอย่างไร การที่จะเก็บ record ในทุกๆ ขั้นตอน และความถูกต้องของ data record นี้  เราสามารถใช้ blockchain technology มาแก้ปัญหานี้ได้ ถ้ามีระบบเช่นนี้เกิดขึ้นมาและผู้บริโภคนิยมใช้มากขึ้น ก็จะสร้างกระแสของตลาด ที่ทำให้เจ้าของสวนพัฒนาคุณภาพในการปลูกผลไม้มากขึ้น และคำนึงถึงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากกว่าในปัจจุบันนี้

Articles

Our Products


Get in Touch with us

Speak to Us or Whatsapp(+66) 83001 0222

Chat with Us on LINEiiitum1984

Our HeadquartersChanthaburi, Thailand