ทำแอปประชุม online ด้วย Zoom SDK และ Ionic mobile framework

เมื่อสองสามวันก่อน มีลูกค้ารายหนึ่ง มาปรึกษาว่า เค้าต้องการจะใช้ Wowza Video streaming server มาทำเป็น Online conference แต่เนื่องจากเค้าทำอย่างไรก็ยัง delay อยู่ประมาณ 5 วินาที  แต่ความต้องการของลูกค้าเค้าอยากให้การตอบสนองเหมือน Zoom เลย 

ผมก็เลยไปหาดูว่า Zoom มี API อะไรไหม ก็ได้ไปเจอ  https://ionicframework.com/docs/native/zoom

เป็น Cordova plugin ที่ติดต่อกับ Zoom Video Conference service

import { Push, PushObject, PushOptions } from '@ionic-native/push/ngx';

constructor(private push: Push) { }

...


// to check if we have permission
this.push.hasPermission()
 .then((res: any) => {

  if (res.isEnabled) {
   console.log('We have permission to send push notifications');
  } else {
   console.log('We do not have permission to send push notifications');
  }

 });

// Create a channel (Android O and above). You'll need to provide the id, description and importance properties.
this.push.createChannel({
 id: "testchannel1",
 description: "My first test channel",
 // The importance property goes from 1 = Lowest, 2 = Low, 3 = Normal, 4 = High and 5 = Highest.
 importance: 3,
 //badge is used to if badge appears on the app icon see https://developer.android.com/reference/android/app/NotificationChannel.html#setShowBadge(boolean).
 //false = no badge on app icon.
 //true = badge on app icon
 badge: false
}).then(() => console.log('Channel created'));

// Delete a channel (Android O and above)
this.push.deleteChannel('testchannel1').then(() => console.log('Channel deleted'));

// Return a list of currently configured channels
this.push.listChannels().then((channels) => console.log('List of channels', channels))

// to initialize push notifications

const options: PushOptions = {
  android: {},
  ios: {
    alert: 'true',
    badge: true,
    sound: 'false'
  },
  windows: {},
  browser: {
    pushServiceURL: 'http://push.api.phonegap.com/v1/push'
  }
}

const pushObject: PushObject = this.push.init(options);


pushObject.on('notification').subscribe((notification: any) => console.log('Received a notification', notification));

pushObject.on('registration').subscribe((registration: any) => console.log('Device registered', registration));

pushObject.on('error').subscribe(error => console.error('Error with Push plugin', error));

สามารถไปดูรายละเอียดได้ตาม link ข้างบน ทำไมถึงต้องทำแบบนี้ให้ดูยุ่งยากด้วย  คำตอบคือลูกค้าต้องการที่จะต้องการนำ content  อื่นมาใส่ไว้ใน app และใน app จะต้องมี meeting room  และต้องการควบคุมการเข้าถึงของผู้เข้าฟัง meeting นั้นๆ

Articles

Our Products


Get in Touch with us

Speak to Us or Whatsapp(+66) 83001 0222

Chat with Us on LINEiiitum1984

Our HeadquartersChanthaburi, Thailand