มาสร้าง Blockchain ของเราเองกันเถอะ ( 2 ) , Mining

Mining ( ขุด ) คือกระบวนการสร้าง block. ใหม่ แล้วเพิ่มเข้าไปใน blockchain

มีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้

const nonce = bitcoin.proofOfWork(previousBlockHash, currentBlockData);
const blockHash = bitcoin.hashBlock(previousBlockHash, currentBlockData, nonce);
const newBlock = bitcoin.createNewBlock(nonce, previousBlockHash, blockHash);

เรามาดู code ของ function เหล่านี้กันดีกว่า

Blockchain.prototype.createNewBlock = function(nonce, previousBlockHash, hash) {
	const newBlock = {
		index: this.chain.length + 1,
		timestamp: Date.now(),
		transactions: this.pendingTransactions,
		nonce: nonce,
		hash: hash,
		previousBlockHash: previousBlockHash
	};

	this.pendingTransactions = [];
	this.chain.push(newBlock);

	return newBlock;
};
Blockchain.prototype.hashBlock = function(previousBlockHash, currentBlockData, nonce) {
	const dataAsString = previousBlockHash + nonce.toString() + JSON.stringify(currentBlockData);
	const hash = sha256(dataAsString);
	return hash;
};


Blockchain.prototype.proofOfWork = function(previousBlockHash, currentBlockData) {
	let nonce = 0;
	let hash = this.hashBlock(previousBlockHash, currentBlockData, nonce);
	while (hash.substring(0, 4) !== '0000') {
		nonce++;
		hash = this.hashBlock(previousBlockHash, currentBlockData, nonce);
	}

	return nonce;
};

เราควรจะเริ่มดูที่ hashBlock function ซึ่งถูกเรียกใช้บ่อย function นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมาก แค่ทำการ hash ค่าของ previousBlockHash + nonce + currentBlockData ด้วย sha256

proofOfWork function คือการหา hash ที่ขึ้นต้นด้วย 0000 ให้เจอ เราจะเห็นว่า nonce คือตัวแปรที่เพิ่มค่าไปเรื่อยๆ ใน while loop เมื่อเราเจอ nonce ที่ถูกต้องแล้ว function ก็จะ return

const nonce = bitcoin.proofOfWork(previousBlockHash, currentBlockData);
const blockHash = bitcoin.hashBlock(previousBlockHash, currentBlockData, nonce);
const newBlock = bitcoin.createNewBlock(nonce, previousBlockHash, blockHash);

กลับมาดู code ที่พูดในตอนแรกจะเห็นได้ว่า createNewBlock เพียงแค่รับ parameter ที่ได้จาก output ของ proofOfWork และ hashBlock

Articles

Our Products


Get in Touch with us

Speak to Us or Whatsapp(+66) 83001 0222

Chat with Us on LINEiiitum1984

Our HeadquartersChanthaburi, Thailand